نمایه نویسندگان

آ

 • آجرلو، اسماعیل مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 11-33]
 • آجری آیسک، عاطفه دعاوی بازماندگان برای مطالبه‌ خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 13-36]
 • آذربایجانی، علی رضا نـوآوری‎های قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‎هـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 11-32]
 • آذری متین، افشین جرم پورسانت در حقوق کیفری ایران [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 87-104]
 • آذری متین، افشین زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 213-231]
 • آشوری، محمد عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‎های پیش از محاکمه [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 11-33]
 • آقابابایی، فهیمه خسارت تنبیهی در حقوق ایران [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 161-187]
 • آقابابایی دهکردی، پیمان بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 7-29]
 • آقابابایی دهکردی، پیمان ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 63-81]
 • آقایی طوق، مسلم تدوین شکلی؛ حلقۀ مفقودۀ نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 1-19]
 • آل کجباف، حسین ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]

ا

 • ابدالی، مهرزاد بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسؤولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ی اروپا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 177-210]
 • ابراهیم وند، حسام مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 201-226]
 • ابراهیمی، آرش شرط مجهول [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 93-109]
 • ابراهیمی، اعظم تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 175-199]
 • ابراهیمی، شهرام مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 7-40]
 • ابراهیمی، شهرام جرم اقتصادی و کنترل آن [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 133-148]
 • ابراهیمی، شهرام ملاحظه هایی درباره ی هدف آیین دادرسی کیفری [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 333-348]
 • ابوذری، مهرنوش حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 11-29]
 • ابوذری، مهرنوش نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 23-41]
 • احمدزاده، رسول تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 21-44]
 • احمدی، ابراهیم تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 7-36]
 • احمدی، اصغر چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، انور رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 7-35]
 • احمدی موسوی، سید مهدی آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 37-58]
 • اردبیلی، محمدعلی اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 7-35]
 • اسدلو، مرتضی تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 7-29]
 • اسدی، لیلاسادات ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 9-34]
 • اسدی، لیلاسادات جبر ان خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 65-91]
 • اسعدی، سید حسین امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین‌المللی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 11-38]
 • اسعدی، سیدحسین اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 145-167]
 • اسفندیاری، چنگیز حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 7-36]
 • اسفندیاری فر، خشایار عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 1-22]
 • اسکینی، ربیعا ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 173-200]
 • اسکینی، ربیعا قرارداد داور [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 1-19]
 • اسلامی، ابراهیم نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 37-64]
 • اسلامی، رضا حق بر فراموش شدن و چالش‌های پیش روی آن [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 13-47]
 • اسلامی، رضا مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 161-185]
 • اسماعیل پور، حامد کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 7-33]
 • اسماعیلی، محسن واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین‌المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی‌رایت [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 45-68]
 • اسماعیلی، محسن الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از مادۀ 631 قانون مدنی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، مهدی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 49-69]
 • اشرافی، محمود اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 11-35]
 • اشرافی، محمود آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 67-93]
 • اصغری، عبدالرضا تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 39-58]
 • اعظمی چهاربرج، حسین تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 13-29]
 • افتخارجهرمی، گودرز نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 37-64]
 • افضلی، یاور تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 13-29]
 • اقبالی، کیوان بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 95-119]
 • اقبالی، کیوان راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 11-38]
 • اکبرپور، مجید بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 185-208]
 • اکبری، مسعود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 37-56]
 • اکبری آرائی، منصور عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 1-18]
 • اکبری رودپشتی، عظیم رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 39-63]
 • اکبری رومنی، فرناز اصل برائت در گذار تاریخ [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 181-210]
 • اکبری لالیمی، مرتضی اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت‌ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 59-77]
 • اکرمی سراب، روح الله کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 91-116]
 • السان، مصطفی مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 101-124]
 • السان، مصطفی جنبه‌های حقوقی مهندسی معکوس [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 31-54]
 • الشریف، محمدمهدی حق کسب‌وپیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی) [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 7-32]
 • الماسی، نجاد علی تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • الماسی، نجادعلی امکان سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین‌المللی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 11-38]
 • الهلوئی زارع، فاطمه مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه‌ی تجاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • الهویی نظری، مهدی مطالعه‌تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 121-143]
 • الهویی نظری، مهدی مطالعه‌ی تطبیقی نهاد تعهدات تخییری [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 239-263]
 • امامی، محمد ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 9-38]
 • امانی، حمیدرضا جنایت نسبت به بیمار مرگ قشر مغزی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 159-174]
 • امیدی، جلیل گفتمان سیاست جنائی مجلس هفتم [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 41-58]
 • امیرلی، حسین بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 37-60]
 • امیری سرارودی، سیدرضا تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 195-214]
 • امین زاده، الهام بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 7-29]
 • امینی، جهاندار توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 35-61]
 • امینی، منصور بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 65-93]
 • امینی، منصور مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 7-28]
 • انصاری، جمال عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت‎های پیش از محاکمه [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 11-33]
 • انصاری، علی ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 179-211]
 • انصاری حقیقی، محمد حسین تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • ایرانمنش، مهدی کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 89-112]
 • ایزانلو، محسن تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 35-52]
 • ایزدی، عبدالله مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 7-40]
 • ایزدی فرد، علی اکبر خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 65-92]
 • ایزدی فرد، علی اکبر تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 37-61]

ب

 • باباپور، محمد حسن‌نیت در توافقات عمودی [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 9-36]
 • بابایی، مجتبی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق غنی‌سازی ایران [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 33-52]
 • بابایی، مجتبی ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]
 • بابایی، محمدعلی چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 147-172]
 • بابایی، محمدعلی تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی – انقلابی [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 60-86]
 • بابایی، یوسف مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 153-185]
 • باباییان فردویی، سمیه دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 33-67]
 • بادینی، حسن نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 9-46]
 • بادینی، حسن ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات‌ ایمنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 31-58]
 • بادینی، حسن تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 95-111]
 • باریکلو، علیرضا اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش‌قراردادی؛ با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 53-87]
 • باقرصاد، محمدعلی تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 87-110]
 • باقری، پرویز مطالعه تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باقری، محمدرضا بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • باقری، محمود چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 227-242]
 • باقری، یوسف زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 259-276]
 • باقری خوزانی، محمد حسن صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 33-50]
 • باقری نژاد، زینب رویکرد حمایتی از شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 89-114]
 • بختیاری، مهدی نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 193-213]
 • بخشی زاده، فاطمه پیش‌زمینة مفهوم قانون در عصر مشروطه:از مالک‌الرقابی تا تنظیمات [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 35-58]
 • بخشی زاده، فاطمه شرع‌گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 85-116]
 • بدیع صنایع اصفهانی، امین ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 70-102]
 • بدیعی خرسند، عبدالسعید جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 21-39]
 • براری چناری، یوسف صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 13-36]
 • برهانی، محسن حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 11-29]
 • بشیریه، تهمورث پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 145-156]
 • بهادری، علی مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 11-33]
 • بهرامپوری، رسول وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 119-145]
 • بهره مند، حمید چالش‌های مقررات تعدد جرم در جرایم سایبری [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 53-66]
 • بهمئی، محمدعلی قرارداد داور [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 1-19]
 • بهنام فرید، دل افروز ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العمل‌کاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 173-200]
 • بیرانوند، شاهپور مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 133-151]
 • بیگدلی، سعید جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 89-119]

پ

 • پارسا، محمد انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 121-136]
 • پاک نیت، مصطفی توازن میان حقوق متهم و بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 29-52]
 • پرویزی، سیروس اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 9-35]
 • پروین، فرهاد رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 39-63]
 • پروین، فرهاد جایگاه مراجع خاص اقلیت‌های دینی در حقوق ایران و آثار تصمیمات آن‌ها [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 21-39]
 • پهلوزاده، عباس آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 119-130]
 • پوراسماعیلی، علیرضا مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 41-68]
 • پوربافرانی، حسن مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 37-60]
 • پوربافرانی، حسن حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجۀ دادرسی عادلانه [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 41-56]
 • پوربافرانی، حسن چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوررسول، نیره تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 101-123]
 • پورسید، بهزاد قانون تجارت الکترونیک و نوآوری های آن [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 49-60]
 • پورعبدالله، محسن آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 37-64]
 • پولادی، جواد چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیری، حیدر کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه‌های انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 39-71]
 • پیری، حیدر فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 53-78]

ت

 • تدین، عباس جایگاه کارشناسی و ادله بیوژنتیکی در دادسری های کیفری [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 11-30]
 • تدین، عباس گستره ی دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 55-88]
 • تدین، عباس نظارت الکترونیکی : گامی به سوی جایگزین های زندان [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 56-66]
 • تقی پور، علیرضا پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بین‌المللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 59-83]
 • تقی زاده، ابراهیم طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 123-150]
 • تنگستانی، محمدقاسم نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 151-180]
 • تنگستانی، محمدقاسم تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • توجهی، عبدالعلی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگـری در قـوانین ایـران و اسناد بین المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 239-266]
 • توحیدی، احمدرضا استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 11-32]
 • توحیدی نافع، جلال بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 37-60]
 • توسلی نائینی، منوچهر اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]

ث

 • ثقفی، مریم بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 88-112]

ج

 • جاویدنیا، جواد نقد وبررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 125-178]
 • جربانی، حمید بررسی آماری جرایم زنان ایران (با تأکید بر محکومیت به حبس) [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 91-117]
 • جعفرزاده، سیامک عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 1-18]
 • جعفرزاده، میرقاسم تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 87-110]
 • جعفری، امین ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 105-118]
 • جعفری، علی اکبر بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 61-83]
 • جعفری، مجتبی کیفرزدایی از جرایم کسب و کار [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 95-116]
 • جعفری فشارکی، محمد آثار ایجاب ملزِم [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 103-123]
 • جعفری‌ندوشن، جواد قلمرو نفوذ شرط فاسخ [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 55-82]
 • جعفری ندوشن، شهاب رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های مقابله با آن [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 41-69]
 • جلالی، محمد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 117-140]
 • جلالی، محمد تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 85-112]
 • جلالی، مریم تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 99-133]
 • جلالی فراهانی، امیرحسین مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 61-100]
 • جلیل زاده، مرتضی شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 9-34]
 • جلیلیان، محسن بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 203-227]
 • جمالی، جعفر بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • جمالی، مرتضی حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 83-100]
 • جهاربخش، ویکتور بارین حملات سایبری و حقوق بین‌الملل [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 115-145]
 • جهان تیغی، مجتبی بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 61-83]
 • جهانی، فرخ‌زاد بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 113-145]
 • جهانیان، مجتبی صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 13-36]
 • جوان، صدیقه ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 191-216]
 • جوانبخت، امیرحسین کنوانسیون جرم های سایبری: اجرای هماهنگ حقوق کیفری بین المللی چشم انداز فرآیند دادرسی عادلانه چیست؟ [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 181-216]
 • جوان جعفری، عبدالرضا توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 51-74]
 • جوان جعفری، عبدالرضا رسانه‌ای کردن هویت متهم در فرآیندِ تحقیقات مقدماتی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • جوانمرد، بهروز بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 127-144]

چ

 • چنگایی، فرهاد ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 9-33]

ح

 • حاتمی، مهدی مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 61-86]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران(حال و آینده) [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 68-88]
 • حاجی ده‌آبادی، احمد تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 7-36]
 • حاجی ده آبادی، احمد شکل‌گیری زندان‌های خصوصی و مطالعه تطبیقی آن در ایران و آمریکا [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 9-34]
 • حاجی ده آبادی، احمد طبقه‌بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی؛ جایگاه تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 1-35]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهمّ مدل های غربی و گفتمانهای فقهیِ سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 65-90]
 • حاجی زاده، نازنین حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 189-210]
 • حبیب زاده، توکل راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 11-38]
 • حبیب زاده، طاهر تحقق تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 111-123]
 • حبیب زاده، محمد جعفر شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 61-81]
 • حبیب زاده، محمدجعفر معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 105-124]
 • حبیب زاده، محمدجعفر دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • حبیب زاده، محمدجعفر جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 227-256]
 • حبیب زاده، محمدجعفر هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 89-121]
 • حبیب زاده، محمدجعفر اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 85-105]
 • حبیب زاده، محمدجعفر مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 67-91]
 • حبیبی، همایون بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 95-119]
 • حبیبی درگاه، بهنام مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه های آن [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 1-1]
 • حدادزاده نیری، محمدرضا تحقیق در جرایم منافی عفت (تحلیل تبصره ی ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری) [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 115-126]
 • حدادی، شهرزاد تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 169-199]
 • حسنجانی، علی خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 65-92]
 • حسن زاده، مهدی اعتبار اظهارنظر دادیار [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 157-183]
 • حسن زاده، مهدی استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 31-46]
 • حسن زاده، مهدی نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 59-81]
 • حسن زاده، مهدی تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آرای محاکم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن زاده، مهدی توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • حسن زاده محمدی، ابوالفضل حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 93-109]
 • حسنوند، محمد تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 85-112]
 • حسنی، عباس دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 7-44]
 • حسنی، محمدمهدی چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 79-97]
 • حسین زاده، جواد بررسی حقوقی ساختار و اعتبار قرارداد آتی یکسان [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 169-195]
 • حسینی، سید حسین تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 169-193]
 • حسینی، سیدمحمد نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 155-178]
 • حسینی، فرشته سادات مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 61-86]
 • حسینی میقان، سید روح اله حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 35-54]
 • حقیقت‌جو، مهدی بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 93-117]
 • حمزه هویدا، مهدی نظریه‌های حقیقت و کاربرد آن‌ها در دادرسی‌های مدنی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 73-98]
 • حیدری، مسعود آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 67-93]

خ

 • خادمان، محمود بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • خادم سربخش، مهدی تأثیر حالت و وضعیت زیان‌دیده بر مسؤولیت عامل زیان [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 111-131]
 • خاقانی اصفهانی، مهدی بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهمّ مدل های غربی و گفتمانهای فقهیِ سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 65-90]
 • خاکباز، محمد تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 95-111]
 • خاکپور، احد قرارداد داور [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 1-19]
 • خالقی، علی جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 227-256]
 • خانعلی پور واجارگاه، سکینه چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 83-99]
 • خدابخشی، عبدالله قلمرو قرارداد و حقوق کیفری [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 123-155]
 • خدابخشی، عبدالله مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 103-128]
 • خدابخشی، عبدالله تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 57-89]
 • خدابخشی، عبدالله تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 9-39]
 • خدابخشی، عبدالله پیش گیری از حوادث ناشی از کار [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 93-119]
 • خدابخشی، عبدالله موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 83-109]
 • خدادی، ابوالقاسم زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 113-134]
 • خزایی، سیدعلی اصل حسن‌نیت و پیامدهای آن در دوره‌ی پیش‌قراردادی؛ با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 53-87]
 • خسروشاهی، قدرت الله اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • خسروی، احمد نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت‌های هرمی [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 83-103]
 • خسروی فارسانی، علی خسارت تنبیهی در حقوق ایران [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 161-187]
 • خسروی فارسانی، علی مقایسه‌ی تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 133-151]
 • خشنودی، رضا مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 113-137]
 • خلیل زاده، ایرج ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 243-257]
 • خوئینی، غفور بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 143-162]
 • خواجه زاده، امیر حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 35-54]
 • خواجوند چتن، مظاهر تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 79-103]
 • خورسندیان، محمدعلی تعهد به رازداری بانکی و قلمرو‌ آن در حقوق بانکی ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 37-61]

د

 • دادگر، یدالله تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 87-110]
 • دانش ناری، حمیدرضا رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 55-79]
 • دبیرنیا، علیرضا صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه » [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 122-150]
 • دبیرنیا، علیرضا جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 69-86]
 • درخشان، داور راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • درویش، بهرام دامنه‌ی حق حبس زوجه در رویه‌ی دیوان‌عالی کشور [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 119-132]
 • درویشی هویدا، یوسف بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 9-37]
 • دریائی، رضا مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • دهقان منشادی، سید محسن قواعدحقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور [دوره 83، شماره 108، 1398]
 • دیانتی‌نسب، ابراهیم بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 63-91]
 • دیّانی، عبدالرسول اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 75-98]

ذ

ر

 • رئوفیان، حمید حمایت از شهود در چالش با حقوق دفاعی متهم [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 93-109]
 • رئیسی، محمدصادق بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 218-245]
 • راسخ، محمد پیش‌زمینة مفهوم قانون در عصر مشروطه:از مالک‌الرقابی تا تنظیمات [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 35-58]
 • راسخ، محمد شرع‌گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 85-116]
 • راشدی، مهریار ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 47-89]
 • رایجیان اصلی، مهرداد ارزیابی برنامه ی نظارت فشرده برای بزه کاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 165-190]
 • رایجیان اصلی، مهرداد جایگاه بزه دیدگان در نظریه ی سزادهی [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 303-320]
 • رایجیان اصلی، مهرداد تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه ی اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 137-184]
 • رباط جزی، محمدتقی پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 39-65]
 • رجالی، محسن ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 70-102]
 • رجب، محمدعلی اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 63-82]
 • رجبعلی، اسلام تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 53-77]
 • رجبی فرد، سحر چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 79-97]
 • رحمانیان، حامد معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 105-124]
 • رحمانیان، حامد هرزه‌نگاری در حقوق کیفری ایران [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 89-121]
 • رحمانیان، حامد قابلیت اعمال استانداردهای ایزو 9001 در فعالیت های قضایی [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 145-165]
 • رحمتی، علی امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط) [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 87-120]
 • رحمدل، منصور لطمه به اساس حکم [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 9-31]
 • رحمدل، منصور منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 13-37]
 • رحمدل، منصور جایگاه حقوق کیفری در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 121-144]
 • رحمدل، منصور حق سکوت [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 185-218]
 • رحیمی، رئوف مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 37-60]
 • رحیمیان، رضا از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 57-78]
 • رستمی، سینا اساسی سازی اصول دادرسی کیفری: تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، هادی تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 99-124]
 • رستمی، ولی اساسی سازی اصول دادرسی کیفری: تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، ولی قواعدحقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور [دوره 83، شماره 108، 1398]
 • رستمی غازانی، امید حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین‌المللی [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 62-87]
 • رسولی آستانی، لیلا نگرش تطبیقی به جبران خسارات واردشده بر محکومان بی‌گناه؛ از نظر تا واقعیت [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 246-277]
 • رشادتی، جعفر کیفرشناسی تشهیر و رسواسازی قضات متخلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشوند بوکانی، مهدی ماهیت حقوقی انتقال دیون در ادغام شرکت‌های سهامی و آثار آن بر طلبکاران و بدهکاران غیر سهام‌دار [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 70-102]
 • رشیدی، مهناز استقلال و بی‌طرفی رسیدگی‌های قضایی در نظام کیفری بین‌المللی [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 11-32]
 • رضایی، علی کیفرشناسی تشهیر و رسواسازی قضات متخلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، مرتضی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 113-144]
 • رضایی زاده، محمدجواد استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 189-221]
 • رضایی نژاد، امیرحسین حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 173-197]
 • رضایی نژاد، امیرحسین حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 5-82]
 • رضایی نژاد، همایون حکم غیابی: حرکت از مبانی به سمت رویکرد نوین [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 173-197]
 • رضوانی، سودابه خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 143-167]
 • رضوانی، محمد تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 79-103]
 • رضوی‌فرد، بهزاد بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 217-234]
 • رضوی فرد، بهزاد محدودیت‌ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 83-102]
 • رضوی فرد، بهزاد پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 39-65]
 • رضوی فرد، بهزاد تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 121-141]
 • رفیعی، احمد معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 37-63]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 139-167]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین پیشگیری و سرکوب جرایم زیست‌محیطی در پرتو اقدامات سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 199-225]
 • رمضانی قوام آبادی، محمدحسین تأسیس دیوان کیفری آفریقایی: افسانه یا واقعیت؟ [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 93-118]
 • رهامی، محسن اهانت به مقدسات دینی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 9-35]
 • رهبری، ابراهیم تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 205-224]
 • رهدارپور، حامد ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 9-33]
 • روحی‌زاده کیکانلو، علی شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 105-122]
 • رودگر کوهپر، عطاءاله تحلیل دستورالعمل نحوه ی احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384 [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 109-120]
 • رودگر کوهپر، عطاءاله تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 121-141]
 • روستا، نرجس دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه‌ای: چالش‌ها و بایسته‌ها [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 169-195]
 • روشن، محمد بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 143-162]
 • روشن، محمد بررسی قابلیت جبران‌پذیری عدم‌النفع در فقه امامیه [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 61-83]
 • ریاحی، محمد آثار ایجاب ملزِم [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 103-123]

ز

 • زاهدی، عبدالوحید رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 63-84]
 • زاهدی، عبدالوحید تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 79-93]
 • زراعت، عباس اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 11-35]
 • زراعت، عباس مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 187-205]
 • زررخ، احسان جرایم مخابراتی [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 37-79]
 • زرکلام، ستار قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار [دوره 71، شماره 59، 1386، صفحه 27-48]
 • زرگوش، مشتاق شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 173-189]
 • زرینه، مرتضی پاسخ کیفری در قبال هرزه‌نگاری سایبری در اسناد بین‌المللی و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 59-83]
 • زمانی، امین‌اله صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 33-50]
 • زمانی، سید قاسم اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 111-136]
 • زمانی، سیدقاسم کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه‌های انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 39-71]
 • زمانی، عباس عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 85-100]
 • زندوکیلی، محمدرضا بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 83-111]
 • زینالی، امیرحمزه سرمایه ی اجتماعی : بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 33-54]
 • زینالی، امیرحمزه جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 185-206]

س

 • سادات اخوی، سید محسن تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 119-134]
 • ساردوئی نسب، محمد ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به‌وسیلۀ پرداخت مابه‌التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 63-81]
 • ساردویی نسب، محمد مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 37-73]
 • ساریخانی، عادل کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 91-116]
 • ساریخانی، عادل نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 141-154]
 • ساریخانی، عادل تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 163-188]
 • ساعت چی، علی مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 57-84]
 • ساعدی، زهرا نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 155-178]
 • ساعدی، زهرا چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 119-139]
 • ساعی، سیدمحمدهادی بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 88-112]
 • ساقیان، محمدمهدی اصل برابری سلاح ها در فرایندکیفری (با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران) [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 79-110]
 • سبزه علی، راضیه آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 67-93]
 • سبزواری نژاد، حجت نقش نژاد و مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 73-92]
 • سرگزی، سمیرا تأثیر عدم رعایت اصول مهم دادرسی بر بی اعتباری رأی دادگاه [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 79-93]
 • سعادتی راد، بهروز مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 207-226]
 • سعیدی روشن، حمیده نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 117-140]
 • سعیدی نیا، محسن شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 33-60]
 • سلطانی، محمد تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 169-199]
 • سلطانی، محمد تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 169-193]
 • سلطانی بهلولی، مریم نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 141-154]
 • سلیمانی، مهستی ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 9-38]
 • سمیعی زنوز، حسین مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 67-91]
 • سمیعی منش، نجمه راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح‌ شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 11-38]
 • سهیل مقدم، سحر مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت‌نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 185-215]
 • سوادکوهی فر، ضحی پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 133-149]
 • سواری، حسن ماهیت و قلمرو تعهد رفتار ملی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 47-89]
 • سودمندی، عبدالمجید تحلیل مصادیق مستدل و مستند‌نبودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیامدهای حقوقی آن [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 43-62]
 • سیاوشی، سامان بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 111-135]
 • سیدزاده ثانی، سید مهدی توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 51-74]
 • سیدیان هاشمی، سروش مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 57-84]
 • سیدی‌زاده اصل، سیدسلمان قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 147-167]
 • سیفی، غلامعلی وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 119-145]

ش

 • شاکری، ابوالحسن سردستگی در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 99-121]
 • شاملو، باقر تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 111-159]
 • شاملو، باقر «بیمه‌ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه‌ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 163-191]
 • شاملو، باقر خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 213-248]
 • شاملو، باقر وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 105-123]
 • شاملو، باقر رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 55-79]
 • شاهچراغ، سیدحمید بررسی تطبیقی مسؤولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 77-114]
 • شاه محمدی، محمد بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 147-175]
 • شاهمرادی، خیرالله چالش‌ها و خلأهای موجود در فرایند رسیدگی به جرایم سایبری [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 95-121]
 • شاهمرادی، خیراله گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 229-252]
 • شاهنوش فروشانی، محمد عبدالصالح تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 137-161]
 • شاهی، احد ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 141-163]
 • شایان، علی چهار گفتار درباره ی حقوق و تاریخ [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 243-272]
 • شایان، علی نظریه ی حق [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 137-180]
 • شایان، علی دادرسی عادلانه در امور جنائی [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 257-332]
 • شریعت باقری، محمدجواد کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 7-33]
 • شریفی، حامد وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 119-145]
 • شریفی، محسن دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • شریفی، محسن اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 85-105]
 • شعبانی کندسری، هادی معامله به مال آینده [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 101-127]
 • شفیعی سردشت، جعفر شرایط شهروندی در اتحادیه اروپا [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 173-189]
 • شفیعی سردشت، جعفر اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 125-153]
 • شکری، فریده رهن دین در نظام حقوقی ایران [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 75-112]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 113-137]
 • شمس، عبدالله طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 123-150]
 • شهابی، مهدی تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 99-133]
 • شهبازی نیا، مرتضی عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • شهبازی نیا، مرتضی مفهوم انطباق دقیق اسناد در اعتبار اسنادی با تأکید بر سند سیاهه‌ی تجاری [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 147-171]
 • شهرانی، معصومه میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 161-189]
 • شهرانی‌کرانی، نجمه تحدید تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرتو جرم‌شناسی امنیت‌گرا [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 79-112]
 • شوشی نسب، نفیسه تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 124-152]
 • شیخ الاسلامی، گلاویژ از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه » [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 187-212]
 • شید، بابک تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 35-52]
 • شیدائیان، زینب رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 117-139]
 • شیدائیان، مهدی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 117-139]
 • شیرعلیزاده، ابوالفضل اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 111-136]
 • شیروی، عبدالحسین حسن‌نیت در توافقات عمودی [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 9-36]
 • شیروی، عبدالحسین مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 41-68]
 • شیروی، عبدالحسین بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 63-91]
 • شیروی، عبدالحسین بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]

ص

 • صابر، محمود مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 67-91]
 • صادق منش، جعفر مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 213-238]
 • صادق منش، جعفر سیاست جنائی قانون گذار در ایران در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 211-240]
 • صادق نژاد نائینی، مجید تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 201-227]
 • صادق نژاد نائینی، مجید چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 83-99]
 • صادقی، آزاده نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 155-178]
 • صادقی، محمود بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 147-175]
 • صادقی، ولی‌اله شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 61-81]
 • صادقی مقدم، محمدحسن روح حقوق رقابت (مطالعه‌‌ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت) [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 113-146]
 • صادقی مقدم، محمدحسن تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 195-214]
 • صافیان اصفهانی، احسان ماهیت توافق‌ شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح‌ عمرانی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 47-75]
 • صالح ولیدی، محمد آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 37-58]
 • صالحی، جواد ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]
 • صالحی، علی نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 101-118]
 • صالحی ذهابی، جمال اصل نسبی بودن رأی حقوقی [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 41-71]
 • صالحی مقدم، مهدی تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 39-58]
 • صبوری پور، مهدی پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 163-189]
 • صدیق فر، مینا کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحد امریکا [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 191-220]
 • صدیقیان، عبدالله قلمرو نفوذ شرط فاسخ [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 55-82]
 • صفائی آتشگاه، حامد پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 163-189]
 • صفائی آتشگاه، حامد تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 79-103]
 • صفاری، فاطمه رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 217-242]
 • صفایی، سیدحسین آثار حقوقی ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق ایران، مصر و انگلیس [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 37-64]
 • صفرنیاشهری، محمدرضا اعتبار اظهارنظر دادیار [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 157-183]
 • صفری، سجاد روح قانون در حقوق ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 201-218]
 • صفری، صادق تأثیرات عدم هم‌سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 169-193]
 • صفری، ناهید ایرادها و دفاع ماهوی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 163-181]
 • صفیری، اکرم نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 137-157]
 • صلاحی، سهراب جنایات ارتکابی در زندان ابوغریب از منظرعدالت کیفری [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 227-256]
 • صمصامی، جلال‌الدین تبیین مبانی و نقد سیاست کیفری ایران در زمینه منع شکنجه [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 7-36]
 • صیقل، یزدان ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک‌مدار [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 197-225]

ض

 • ضرغامی، سیروس بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 217-234]
 • ضرغامی، فرید کارکرد دادسرا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 89-106]
 • ضیایی، سیدیاسر مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین‌الملل عمومی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 9-52]
 • ضیایی، سیدیاسر تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 15-186]

ط

 • طالب احمدی، حبیب مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی آن [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 191-208]
 • طاهرخانی، فاطمه نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایران [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 137-157]
 • طاهری، محمد علی توبه و تأثیر آن بر حدود از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 35-61]
 • طباطبائی، سیدمحمدصادق تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 45-82]
 • طباطبایی، سیدمحمدصادق ماهیت توافق‌ شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح‌ عمرانی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 47-75]
 • طباطبایی، سیدمرتضی تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 119-134]
 • طبیب زاده، پونه مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 161-185]
 • طهماسبی، جواد فرایند نظارت انتظامی بر رفتار قضات [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 209-229]
 • طهماسبی، جواد گفتمان دامنه ی مسوؤلیت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 31-63]
 • طهماسبی، جواد اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 113-141]
 • طهماسبی، جواد چالش‌ها و خلأهای موجود در فرایند رسیدگی به جرایم سایبری [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 95-121]
 • طهماسبی، علی اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 129-159]
 • طهماسبی، علی تحلیل قواعد دادرسی مدنی در فرض تعدد اصحاب دعوا [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 125-146]
 • طهماسبی، محمدحسن مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده) [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 153-177]

ع

 • عابدین زاده شهری، نیره تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 57-89]
 • عالی پناه، علیرضا نظام‌های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام عجز از پرداخت بین‌المللی [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 91-112]
 • عالی پور، حسن حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 81-108]
 • عبادپور، لطیف قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 135-159]
 • عباس‌تبار فیروز‌جاه، مجید شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 105-122]
 • عباسی، سمیه ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات‌ ایمنی در پیشگیری از فعالیت‌های خطرآفرین [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 31-58]
 • عباسی سرمدی، مهدی قانون قابل اعمال برتعهدات غیرقراردادی در مقررات متحدالشکل رم دو (2007) و حقوق ایران [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 147-167]
 • عباسی سرمدی، مهدی واکاوی قواعد حل تعارض ملی و بین‌المللی در تعیین قانون حاکم بر کپی‌رایت [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 45-68]
 • عبدالصمدی، راضیه ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 191-216]
 • عبداللهی، حسین استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 189-221]
 • عبدالملکی، مهدی اوصاف اسناد براتی در نظریه‌های حقوقی [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 117-115]
 • عبدالهی نیسیانی، مصطفی کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • عبدی، مونا بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 65-93]
 • عزیزی، علی ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه‌ درمان‌مدار موادمخدر ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 135-160]
 • عزیزی، علی تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، سید حکمت الله تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • عسگری دهنوی، جواد ایرادات با اثر مانع موقتی در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 179-211]
 • عصمتی، زینب نقدی بر آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 9-46]
 • عصمتی، زینب قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 83-112]
 • عظیم زاده، شادی از مادر معتاد تا فرزند بزهکار ، « الگوی رشد مجرمانه مبتنی بر بزه دیده شناسی ثانویه » [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 187-212]
 • علامه، غلام حیدر آیین دادرسی کیفری افغانستان [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 31-61]
 • علوی، سید محمدتقی تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 7-29]
 • علی پور، رضا مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران ‌خسارات در حقوق‌ رقابت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 113-137]
 • علی پور، کوروش اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 129-159]
 • علی زاده، امیرحسین مرابحه بانکی و مشروعیت آن [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 123-152]
 • علی زاده، امیرحسین تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 83، شماره 108، 1398]
 • عمرانی، گلسا پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 39-65]
 • عیسائی تفرشی، محمد دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • عیسائی تفرشی، محمد بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه‌ی تطبیقی با حق‌الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 147-175]
 • عیسائی تفرشی، محمد عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]

غ

 • غفاری فارسانی، بهنام روح حقوق رقابت (مطالعه‌‌ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت) [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 113-146]
 • غلاملو، جمشید تحلیل عوامل بی‎عدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 151-174]
 • غلامی، حسین مک‌دونالدی کردن عدالت کیفری [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 153-185]
 • غلامی، علی مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده) [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 153-177]
 • غلامی، یاسر تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 141-165]
 • غمامی، سید محمدمهدی امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 179-213]
 • غنی زاده بافقی، مریم خانه‌های امن به‌مثابۀ درمانگاه زنان خشونت‌دیدۀ خانگی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 143-167]

ف

 • فاخری، نریمان ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 155-172]
 • فتحی، بدیع توسعه صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویه قضایی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • فتحی، محمدجواد ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 9-33]
 • فتحی، یونس مطالعه‌ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت‌های گزینشی [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 211-246]
 • فتحی، یونس گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 229-252]
 • فرجی، اسماعیل عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • فرجیها، محمد دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 117-159]
 • فرجیها، محمد چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 13-32]
 • فرجیها، محمد ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه‌ درمان‌مدار موادمخدر ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 135-160]
 • فرجیها، محمد تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرح بخش، مجتبی مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 111-136]
 • فرح زادی، علی اکبر شرط مجهول [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 93-109]
 • فرخی نیا(فرخ شه)، علی مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 213-238]
 • فروزان بروجنی، فرناز نـوآوری‎های قـانون نحـوه اجـرای محکومیت‎هـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 11-32]
 • فروغی نیک، رحیم تفسیر و استدلال حقوقی در حقوق رم [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 273-302]
 • فصیحی زاده، علیرضا اخذ تأمین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 145-167]
 • فقیهی نژاد، مهدی دعاوی مالکیت و خلع ید املاک در مراحل مختلف ثبتی در رویه‌ی قضایی ایران [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 33-67]
 • فلاح، محمدرضا ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 223-257]
 • فلاح، مهدی تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 37-61]
 • فلاح تفتی، زینب بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بر حقوق مالی دارندگان سهام عدالت [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 153-178]
 • فلاح تفتی، زینب ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 155-184]
 • فلاح دخت درب قلعه، مریم تعهد به رازداری بانکی و قلمرو‌ آن در حقوق بانکی ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 37-61]
 • فلاح زاده، علی محمد نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 47-64]
 • فلاح زاده، علی محمد ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه [دوره 83، شماره 108، 1398]
 • فلاحی، آزاد بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 143-162]
 • فلاحی، ابوالقاسم تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 109-127]
 • فلاحی، احمد مجازات در حقوق کیفری اسلام [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 69-92]
 • فهیمی، عزیز‌الله ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 141-163]
 • فهیمی، عزیزالله بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 83-111]
 • فیضی، فریناز حق بر فراموش شدن و چالش‌های پیش روی آن [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 13-47]

ق

 • قاسم زاده، سیدمرتضی اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 227-247]
 • قاسمی، حسن مبانی ارزیابی اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تحلیل یافته های آن [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 131-162]
 • قاسمی، رسول بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 187-211]
 • قاسمی، علی حملات سایبری و حقوق بین‌الملل [دوره 76، شماره 78، 1391، صفحه 115-145]
 • قاسمی حامد، عباس خسارت تنبیهی در حقوق ایران [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 161-187]
 • قانعی، علی اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 125-153]
 • قدیری بهرام آبادی، رشید تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی) [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 147-173]
 • قربانی، علی ماهیت برائت در فقه و حقوق [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 63-87]
 • قربانی قلجلو، مهدی سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 129-160]
 • قسمتی تبریزی، علی مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 137-162]
 • قلی‎زاده، بهروز سردستگی در حقوق کیفری ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 99-121]
 • قلی پور، غلامرضا ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 215-242]
 • قلی‌پور جمنانی، فرامرز عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 125-143]
 • قماشی، سعید زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 113-134]
 • قناد، فاطمه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 37-56]
 • قورچی بیگی، مجید میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 161-189]
 • قیاسی، جلال‌الدین چالش های اندیشه ی ناتوان سازی گزینشی بزهکاران [دوره 78، شماره 86، 1393، صفحه 119-139]

ک

 • کارگزاری، جواد مفهوم شهروندی [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 153-172]
 • کاظم پور، سیدجعفر حمایت از مضطر در معاملات اضطراری؛ مبانی و راهکارها [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 9-35]
 • کاظم پور، سیدجعفر مؤلفه‌های غیرمنصفانه بودن قرارداد [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 37-73]
 • کاظم پور، سیدجعفر بررسی تطبیقی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در ایتالیا و «دکترین نامعقول بودن» در ایالات متحده آمریکا [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 139-180]
 • کاظم زاده، علی نگاهی به ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 79-87]
 • کاظمی، سیدعلی پیشرفت‌های اخیر در قانون خانواده‌ی افغانستان [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 133-149]
 • کاظمی، سیدعلی موانع و چالش های تدوین لایحه ی حمایت از حقوق شهروندی در ایران [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 119-134]
 • کاظمی، قباد ردیابی، ضبط و مصادره ی عواید ناشی از فساد در چهارچوب نظام عدالت کیفری یا خارج ازآن [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 149-164]
 • کاظمی، محمدجواد بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تـجاری با توجه به رویه قضایی بین ‎المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • کامرانی، محیا ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه [دوره 83، شماره 108، 1398]
 • کاویار، حسین خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 65-92]
 • کاویار، حسین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 161-190]
 • کاویار، حسین تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 175-199]
 • کاویانی، کوروش بررسی تأثیرات تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بر حقوق مالی دارندگان سهام عدالت [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 153-178]
 • کاویانی، کوروش عبور از شخصیت حقوقی شرکت در فرض تقلب شریک در حقوق ایران و انگلیس [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 9-39]
 • کاویانی، مینا تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مولف در فضای مجازی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • کبگانی، حسن اساسی سازی اصول دادرسی کیفری: تحلیل تعارض های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قانون اساسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کربلائی آقازاده، مصطفی مرجع صالح و نحوۀ رسیدگی به شکایت از دستور اجرای اسناد لازم‌الاجرا و عملیات اجرایی ثبت [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • کردعلیوند، روح‌الدین گونه‌شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و آمار پلیس فتا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 191-207]
 • کرمی، سکینه نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 107-134]
 • کریمی، عباس معامله به مال آینده [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 101-127]
 • کریمی، عباس شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 33-60]
 • کریمیان، هاله مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگـری در قـوانین ایـران و اسناد بین المللی [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 239-266]
 • کلانتری، کیومرث جایگاه بزه‌دیده در تعیین کیفر و اعمال آن [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 81-94]
 • کمرخانی، ایام بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 203-227]
 • کنور تبریزی، مهدی نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 121-134]
 • کوچکی پهنه کلایی، عظیم تأملی نوین بر ماهیت تعلیق اراده با رویکرد به چالش‌های عملی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • کوشا، جعفر توازن میان حقوق متهم و بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 29-52]
 • کوشا، جعفر سیاست‎ جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 129-160]
 • کوشکی، غلامحسن مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت‌نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 185-215]
 • کوشکی، غلامحسین حمایت از حریم خصوصی در مکان خصوصی در مقررات دادرسی کیفری ایران [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 135-150]
 • کولیوند، حسن قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 83-112]
 • کیان، ابوالفضل طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران [دوره 74، شماره 71، 1389، صفحه 125-138]
 • کیانی، عباس تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 45-82]

گ

ل

 • لجم اورک، حسن تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 205-224]
 • لطفی، حسن تحلیل حقوقی ارکان دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 141-165]

م

 • مؤذن زادگان، حسنعلی دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 7-44]
 • مؤمن، رقیه سادات ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 9-34]
 • مافی، همایون دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 161-190]
 • مافی، همایون ساختار شرکت‌های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 155-184]
 • مالکی، اعظم جایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 89-119]
 • مالمیر، محمود جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیّه [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 113-150]
 • مجتهدی، محمد حسین مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده) [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 153-177]
 • محبی، ابوالفضل بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 185-208]
 • محبی، ابوالفضل تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 113-144]
 • محترم قلاتی، ایمان تعامل ضابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروها [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 163-188]
 • محسنی، حسن مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 99-123]
 • محسنی، حسن «دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 69-98]
 • محسنی، حسن حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 5-82]
 • محسنی، حسن جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق‌العاده شکایت از آرای آن [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 145-167]
 • محسنی، سعید جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری [دوره 74، شماره 69، 1389، صفحه 95-116]
 • محسنی، فرید رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 135-160]
 • محسنی، فرید مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 201-226]
 • محسنی، فرید از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 57-78]
 • محقق داماد، سیدمصطفی عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 1-22]
 • محمدخانی، عباس نقدی بر یک رأی در خصوص سبب اقوی از مباشر [دوره 74، شماره 70، 1389، صفحه 93-109]
 • محمدی، سام دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 161-190]
 • محمدی، سام تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 175-199]
 • محمدی، قاسم حکم به اجرای قرارداد باطل به عنوان روشی برای جبران خسارت [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 83-100]
 • محمدی، محمدرضا پرداخت خسارت تأخیر تأدیه‌ی چک و تأثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 37-62]
 • محمدی باردئی، احمد اهدای جنین در حقوق ایران؛ پیدا یا پنهان؟ [دوره 74، شماره 72، 1389، صفحه 35-56]
 • محمدی دینانی، پروین شرط رعایت تعهدات معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بین‌المللی [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 253-281]
 • محمدی مطلق، علیرضا تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 15-186]
 • محمودیان اصفهانی، کامران جبران خسارات ازالۀ بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیّه [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 113-150]
 • محمودی جانکی، فیروز رسمی سازی عدالت غیر رسمی در ایران [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 87-120]
 • مختاری، رحیم اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 167-186]
 • مرادخانی، فردین پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 169-191]
 • مرادقلی، حسین بررسی آثار ترمیمی اجرای مراسم خون‌صلح؛ مطالعه موردی در استان کرمانشاه [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 217-234]
 • مرادی، مجید تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 111-159]
 • مرادی، مجید «بیمه‌ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه‌ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 163-191]
 • مرادی، مجید خسارت‌زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی‌گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 213-248]
 • مرادی برلیان، مهدی امکان یا امتناع خصوصی‎ سازی امور مربوط به قوه قضاییه [دوره 82، شماره 104، 1397، صفحه 179-213]
 • مرادی حسن آباد، محسن پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری [دوره 78، شماره 87، 1393، صفحه 145-163]
 • مشایخی، زهرا تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 21-44]
 • مظاهری، امیرمسعود مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 241-252]
 • مظاهری، معصومه تبیین ماهیت قرارداد رحم جایگزین [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 101-123]
 • مظاهری کوهانستانی، رسول بررسی قرارداد واگذاری اختراع [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • معصومی، سیدمحمد پیشگیری اجتماعی از فساد [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 25-46]
 • معظمی، شهلا انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی [دوره 73، شماره 68، 1388، صفحه 121-136]
 • معظمی، شهلا بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 111-135]
 • ملازهی، رقیه ماهیت حقوقی عاملیت بین‌المللی (فاکتورینگ) [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 125-150]
 • ملکوتی، نصیر رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 79، شماره 91، 1394، صفحه 135-160]
 • ملکی زاده، امیرحسین ضابطۀ کنترل در نظام مسئولیت بین‌المللی؛ وحدت یا تعارض رویۀ قضایی بین‌المللی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 160-191]
 • منتی نژاد، صادق شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولتی [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 47-62]
 • مهدوی، سید محمد هادی بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 187-211]
 • مهدوی پور، اعظم تحدید تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرتو جرم‌شناسی امنیت‌گرا [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 79-112]
 • مهرآرام، پرهام تفسیر قضایی در حقوق عمومی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 263-288]
 • مهرا، نسرین رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 63-84]
 • مهرا، نسرین سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 175-200]
 • مهرا، نسرین ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 215-242]
 • مهرپور، حسین روح قانون در حقوق ایران [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 201-218]
 • مهری متانکلایی، مریم تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 211-234]
 • موحدی، جعفر ماهیت برائت در فقه و حقوق [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 63-87]
 • موُذن، عباس سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 175-200]
 • موذن زادگان، حسنعلی سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 15-40]
 • موذن زادگان، حسنعلی دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه‌ای: چالش‌ها و بایسته‌ها [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 169-195]
 • موذن زادگان، حسنعلی پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدمحمدصادق قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 135-159]
 • موسوی، سیدنعمت اله محدودیت‌ها و راهبردهای صلاحیت در جرایم سایبری [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 83-102]
 • موسوی بایگی، سید علی مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990) [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 187-205]
 • موسوی مجاب، سیّددرید نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 101-118]
 • موسوی میرکلائی، سیدطه راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تأکید بر ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 [دوره 77، شماره 83، 1392، صفحه 151-183]
 • موسوی میرکلائی، سیدطه نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر استقلال یکجانبه‌ی دول در آینه‌ی نظریه‌ی مشورتی 2010 دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 135-161]
 • مولائی، آیت مفهوم‌شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 123-150]
 • مولائی، آیت مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تأکید بر سازمان تبلیغات اسلامی [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 207-226]
 • مولودی، محمد نظریه‌های حقیقت و کاربرد آن‌ها در دادرسی‌های مدنی [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 73-98]
 • مولودی، محمد ایرادها و دفاع ماهوی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 163-181]
 • میرحاجی، کامران طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 123-150]
 • میرخلیلی، سیدمحمود نگاهی به نتایج نقش‌آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران [دوره 83، شماره 108، 1398، صفحه 101-118]
 • میرزایی، اقبالعلی قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق [دوره 75، شماره 74، 1390، صفحه 69-102]
 • میرزایی، اقبالعلی قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 145-171]
 • میرزایی، اقبالعلی مفهوم و صورت‌های نسخ قانون [دوره 79، شماره 90، 1394، صفحه 129-154]
 • میرزایی، فرهاد تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 99-124]
 • میرزایی، محمد گونه‌شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای و آمار پلیس فتا [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 191-207]
 • میرشکاری، عباس تأثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده در مسئولیت مدنی عامل زیان [دوره 77، شماره 84، 1392، صفحه 124-152]
 • میر عباسی، سیدباقر حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین الملل [دوره 78، شماره 88، 1393، صفحه 7-36]
 • میرعباسی، سیدباقر نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر استقلال یکجانبه‌ی دول در آینه‌ی نظریه‌ی مشورتی 2010 دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 135-161]
 • میرفردی، قدرت اله پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرفلاح نصیری، ندا اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران [دوره 81، شماره 98، 1396، صفحه 7-35]
 • میرکمالی، سید علیرضا چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 79-97]
 • میرکمالی، سیدعلیرضا کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • میرکمالی، علیرضا حمایت دولت از بزه ‎دید‎گان در زمینه تأمین هزینه دادرسی [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 189-210]
 • میر محمد صادقی، حسین زیرساخت فنی ـ حقوقی تصدیق هویت در بانکداری نوین با نگاهی به جرم دسترسی غیرمجاز [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 213-231]
 • میرمحمدصادقی، حسین تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 53-77]
 • میرمحمدصادقی، حسین امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط) [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 87-120]
 • میرمحمدصادقی، سارا حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 233-258]
 • میری، ایوب تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت [دوره 81، شماره 99، 1396، صفحه 85-112]
 • میلانی، علیرضا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ [دوره 72، 62-63، 1387، صفحه 157-180]

ن

 • ناجی، مرتضی بی طرفی در دادرسی کیفری [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 29-78]
 • ناصری، شبنم بررسی قرارداد واگذاری اختراع [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • ناظمی زاده، محسن شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 192-216]
 • نجابت خواه، مرتضی شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 235-262]
 • نجفی توانا، علی آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 37-58]
 • نجیبیان، علی چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم [دوره 75، شماره 75، 1390، صفحه 147-172]
 • نصراللهی، زهره اصل برابری سلاح‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 71-94]
 • نصیران، داوود بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 187-211]
 • نصیری، مراد ضمانت ازعیب مخفی مبیع در حقوق فرانسه [دوره 71، شماره 60، 1386، صفحه 63-76]
 • نصیری، مصطفی ماهیت حقوقی عاملیت بین‌المللی (فاکتورینگ) [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 125-150]
 • نصیری فیروز، ناصر ماهیت حقوقی قراردادهای واگذاری مسکن مهر [دوره 77، شماره 81، 1392، صفحه 223-257]
 • نظری، خدیجه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی [دوره 75، شماره 76، 1390، صفحه 185-208]
 • نظری، علی آثار حقوقی انتقال مال توقیف شده [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 119-130]
 • نعیمی، زکیه نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقدی‌نژاد، مجتبی نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت‌های هرمی [دوره 79، شماره 89، 1394، صفحه 83-103]
 • نوبهار، رحیم رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 217-242]
 • نوبهار، رحیم ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک‌مدار [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 197-225]
 • نوبهار، رحیم ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 243-257]
 • نوروزی، محمد توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 51-74]
 • نوروزی، محمد رسانه‌ای کردن هویت متهم در فرآیندِ تحقیقات مقدماتی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • نوروزی، نادر بررسی جرایم خرد در حقوق کیفری ایران [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 127-144]
 • نوری، فاطمه اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 227-247]
 • نوشادی، ابراهیم چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی [دوره 81، شماره 100، 1396، صفحه 227-242]
 • نیازپور، امیرحسن تکالیف جرم‌شناسانه‌ی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 197-226]
 • نیازپور، امیرحسن حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 93-118]
 • نیازپور، امیرحسن تحلیل جرم‌شناسانه جداسازی زندانیان؛ با نگاهی به «آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان» [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 173-201]
 • نیازپور، امیرحسین محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه ی «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 113-130]
 • نیازی، عباس بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 203-227]
 • نیکبخت، حمیدرضا حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 233-258]
 • نیک خواه، رضا عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی [دوره 84، شماره 109، 1399، صفحه 1-18]
 • نیک دوستی، مجتبی شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 192-216]
 • نیکوئی، سمیه الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه [دوره 70، 56-57، 1385، صفحه 219-240]
 • نیکوئی، مجید رویکردی انتقادی به حقوق بشر بین‌الملل در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی جان رالز [دوره 76، شماره 79، 1391، صفحه 125-153]
 • نیکوبیان، امیر مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی [دوره 81، شماره 97، 1396، صفحه 7-28]

و

 • وحیدی فردوسی، هادی نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • وکیلیان، حسن راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی [دوره 84، شماره 109، 1399]
 • ویژه، محمدرضا بازخوانی اصل تفکیک قوا در آرای هیأت علمی دیوان عدالت اداری [دوره 73، شماره 67، 1388، صفحه 39-54]

ه

 • هادی تبار، اسماعیل تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین [دوره 83، شماره 105، 1398، صفحه 211-234]
 • هاشمی، سیدرضا بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 193-211]
 • هفتانی، مهدی حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی [دوره 82، شماره 101، 1397، صفحه 233-258]
 • همتی، مجتبی حق های اقتصادی-اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز [دوره 71، شماره 58، 1386، صفحه 65-92]
 • هندی، سیداصغر بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 63-86]
 • هنردوست، احمد ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی [دوره 80، شماره 93، 1395، صفحه 191-216]

ی

 • یاوری، اسدالله نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه [دوره 80، شماره 95، 1395، صفحه 151-180]
 • یاوری، اسدالله تفسیر قضایی در حقوق عمومی [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 263-288]
 • یاوری، اسدالله زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی [دوره 83، شماره 106، 1398، صفحه 259-276]
 • یحیی پور، جمشید مطالعه‌تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس [دوره 76، شماره 80، 1391، صفحه 121-143]
 • یزدان شناس، علی معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 37-63]
 • یزدانیان، علیرضا نظریه‌ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران [دوره 76، شماره 77، 1391، صفحه 35-68]
 • یزدانیان، علیرضا مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 75، شماره 73، 1390، صفحه 9-35]
 • یزدانیان، علیرضا مسئولیت‌ مدنی اشخاص مراقب نسبت به اعمال افراد تحت مراقبت و لزوم توسعه آن با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 78، شماره 85، 1393، صفحه 173-212]
 • یزدانیان، علیرضا قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار [دوره 80، شماره 94، 1395، صفحه 235-258]
 • یعقوبی زرندینی، محمد زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضایی قضات ایران [دوره 83، شماره 107، 1398، صفحه 113-134]
 • یکرنگی، محمد کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل [دوره 72، شماره 64، 1387، صفحه 89-112]
 • یکرنگی، محمد حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه‌ای [دوره 82، شماره 102، 1397، صفحه 81-108]
 • یکرنگی، محمد سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات [دوره 82، شماره 103، 1397، صفحه 175-200]
 • یوسفی، ابوالفضل وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 80، شماره 96، 1395، صفحه 105-123]
 • یوسفی، ایمان بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 218-245]
 • یوسفی، یحیی بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه [دوره 79، شماره 92، 1394، صفحه 193-211]
 • یوسفیان، بهنام آشنایی با ساختار و فعالیت های گروه دولت ها برای مبارزه با فساد [دوره 71، شماره 61، 1386، صفحه 166-184]
 • یوسفیان شوره دلی، بهنام نگرش تطبیقی به جبران خسارات واردشده بر محکومان بی‌گناه؛ از نظر تا واقعیت [دوره 77، شماره 82، 1392، صفحه 246-277]