جنایت نسبت به بیمار مرگ قشر مغزی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مستشار دادگاه تجدیدنظر اصفهان