درباره مجله حقوقی دادگستری:

 • ·         شروع انتشار: ۱۳۱۶
 • ·         نوع مقاله قابل انتشار: پژوهشی
 • ·         نوع نشریه: علمی (ب - 709 از 1000 امتیاز)
 • ·         نمایه در ISC: بلی (Q2)
 • ·         وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         هزینه داوری مقاله: رایگان
 • ·         میانگین پذیرش مقالات: 7 درصد
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه: حداکثر 48 ساعت
 • ·         مشابهت یابی: بلی (سیناوب)
 • ·         ایمیل مجله:  law.journal1316@gmail.com


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

شماره جاری: دوره 86، شماره 118، تیر 1401 

قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

صفحه 49-74

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


تحصیل دلیل در اجتهاد قضایی

صفحه 137-161

10.22106/jlj.2021.534632.4321

هادی صادقی؛ محمدحسین ناظمی اشنی؛ ,زهرا نجارزادگان سرابی


استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان

صفحه 229-252

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

صفحه 313-337

10.22106/jlj.2020.124354.3321

محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری


ابر واژگان