به نام خدا

با توجه به تغییر شیوه نامه تدوین مقالات، می توانید از بخش > راهنمای نویسندگان > راهنمای نگارش شیوه نامه جدید را مطالعه کرده و در قسمت > راهنمای ارسال قالب ورد اختصاصی نشریه را برای تدوین مقاله خود دریافت نمایید.

شماره جاری: دوره 83، شماره 106، تابستان 1398