جایگاه تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می‌شود، از جمله مشروح مذاکرات و همچنین طرح یا لایحه‌ای که توسط جمعی از حقوق-دانان تهیه می‌گردد. بسیاری از قضات و حقوق‌دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می‌پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش‌فرض‌های نسبتاً مسلم تلقّی می‌گردد و نهاد‌های عهده‌دار تفسیر از جمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارنده در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می‌کند تا مخاطب حقوقی را قانع نماید که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه‌کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیّت قانون‌گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیّت قانون‌گذار، چنین مقوله‌ای برای مفسّر قابل دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل دسترس بودن آن، کشف قصد و نیّات قانون‌گذار به واسطۀ تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبار قانونی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Legislative History in Legal Interpretation

نویسندگان [English]

 • Reza Pourmohammadi 1
 • Hosein simaei sarraf 2
1 Reza Pourmohammadi, Ph.D. Student of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Criminal Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Simply speaking legislative history is the history with regard passage of a particular legislation. It includes: the government's statement of reasons for a bill and the legislative antecedents statutory provision under consideration; pre parliamentary materials relating to the or the statute in which it is contained, such as reports of and commissions reviewing the existing law and recommending and; parliamentary materials such as the floor debates in the legislature. In our legal system, the validity of the legislative history in legal interpretation is somehow considered as unquestionable presupposition. Therefore, the institutions responsible for interpretation, including the Council of Guardian, feel committed to it. Despite the role of legislative history in legal interpretations, its nature, types and criteria are unclear and unresolved. In this article, I first provide a precise definition of legislative history and its types, and then try to convince you that any reference to legislative history in interpretations is misleading. For, first, there is no such thing as the intention of the legislature to make legislative history a means of collecting it; Secondly, assuming the existence of the intention of the legislator, such a thing is not accessible to the interpreter, and thirdly, assuming that it is accessible, the search of the intention of the legislator through the legislative history has no unconstitutional.

کلیدواژه‌ها [English]

 • committee report
 • intentionalism
 • textualism
 • Scalia
 • Council of Guardian

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 29 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 تیر 1401