اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا امینی

مشاور رئیس قوه قضاییه

majaleh.hoghooghiigmail.com

سردبیر

محمدحسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir

مدیر نشریه

رسول احمدزاده

حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری

rahmadzadehlive.com
000-0002-2037-4945

اعضای هیات تحریریه

ربیعا اسکینی

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

www.markazdavari.com/fa/news/1809
dreskiniinbox.com

غلامحسین الهام

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/dr.elham
dr.elhamut.ac.ir

خیراله پروین

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khparvin
khparvinut.ac.ir

محمدجواد جاوید

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jjavid
jjavidut.ac.ir

ولی رستمی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/vrostami
vrostamiut.ac.ir

سیامک ره پیک

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=32&mod=bcv&slc_lang=fa
srahpeikgmail.com

محمدهادی صادقی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه شیراز

sadeghishirazu.ac.ir

محمدحسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsadeghy
mhsadeghyut.ac.ir

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/kadkhoda
kadkhodaut.ac.ir

سیدفضل اله موسوی

حقوق بین الملل استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fmousavi
fmousavaiut.ac.ir

حسین میرمحمدصادقی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375277
drsadeghi128yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سیدحجت اله علم الهدی

حقوق عمومی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه

hojjatalamolhodagmail.com

حامد نیکونهاد

حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

hamednikoonahadgmail.com

ویراستار ارشد

زهرا مشایخی

حقوق خصوصی دانشگاه تهران

z.mashayekhioutlook.com

ویراستار انگلیسی

مهدی ابراهیمی

حقوق عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه

mahdy.ebrahimigmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه صبافرد

پژوهشگاه قوه قضائیه

sabafard90gmail.com