موانع و چالش های تدوین لایحه ی حمایت از حقوق شهروندی در ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

قاضی اداره کل تدوین لوایح قوه قضاییه