ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

10.22106/jlj.2020.123783.3294

چکیده

نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت‌اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت‌اجراها پذیرفته‌اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می‌گیرد، ضابطۀ ارزیابی آن اهمیت بسزایی می‌یابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت‌اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام‌های حقوقی و به ویژه اسناد بین‌المللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت‌اجرای خسارت، نتایج این بررسی می‌تواند از یک‌سو برای حقوق‌دانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانون‌گذار جهت الهام‌گیری از ضوابط ارائه‌شده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criterion for Assessment of Damages Caused by Breach of Contractual Obligation in Legal Systems and International Documents; Guidelines for Iranian Law United Kingdom, Germany, European Principles, Unidroit Principles and CISG

نویسندگان [English]

  • Mansoor Amini 1
  • javad piri 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Legal systems and International documents to ensure the rights of persons in contractual relations have paid attention to various sanctions and have accepted the compensation method as one of the most important sanctions ; therefore, there is no doubt that damages in legal systems and international documents are compensable. However, when the damage is subject to the judgment, the criterion of Assessment of damages becomes important; because the lack of criteria for Assessment of damage leads to inefficiency of the sanction. Accordingly, in legal systems and particularly international documents, have been attempted to provide criteria for assessing damages. Regarding the weakness and ambiguity of the Iranian legal system on damages, the results of this study can be useful for lawyers and judges and on the other hand, it can be useful for the legislator to inspire the criteria provided in order Regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • Criterion of Assessment
  • Expectation Damages
  • Reliance damages
  • Restitutionary Damages