قلمرو نفوذ شرط فاسخ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده

متعاقدین می‌توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه‌ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه‌ درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می‌کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می‌گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می‌بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.

کلیدواژه‌ها


-     ابهری، حمید؛ و زینب افچنگی، مفهوم، ماهیت و آثار شرط انفساخ در حقوق ایران، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 1، زمستان 1388.

-     اصفهانى، محمدحسین کمپانى، حاشیه کتاب المکاسب، جلد 4، قم، أنوار الهدى، چاپ اول، 1418 ق.

-      اراکى، محمدعلى، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، 1414 ق.

-   اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، جلد 8، قم،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ اول، 1403 ق.

-     امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، چاپ بیست و دوم، 1381.

-     بازگیر،  یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، عقود و تعهدات، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1382.

-     جبار گلباغی، سیدعلی، شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 24، 1390.

-     حر عاملی، محمد بن حسن، التفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 18، قم، انتشارات موسسه آل البیت، 1409 ق.

-     خراسانى، محمد کاظم بن حسین، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1406 ق.

-     خمینی، سید روح الله موسوی، البیع، جلد4، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، چاپ اول، 1421 ق.

-     _________________، تحریرالوسیلة، جلد2، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ بیست و یکم، 1425 ق.

-     سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون مدنی،جلد 3، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، 1998 م.

-      شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1388.

-      ________، شروط ضمن عقد، نشر مجد، چاپ دوم، 1387.

-      ________، عقود معین 1،تهران، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1388.

-     طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم، حاشیة المکاسب، جلد 2، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410 ق.

-     عاملى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد6، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410 ق.

-     قاسم‌زاده، سیدمرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، دادگستر، چاپ چهاردهم، 1389.

-     کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد 3، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1390.

-     ________، عقود معین، جلد 1، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، 1387.

-     ________، عقود معین، جلد 4، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1389.

-     ________، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1381.

-     ________، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان، 1385.

-     ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 3، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1387.

-     ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1388.

-     ________، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1390.

-     کزازى عراقى، ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، جلد 5، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1414 ق.

-     مامقانى، ملّا عبداللّه بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة الآمال، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، چاپ اول، 1350 ق.

-     نائینى غروى‌، میرزا محمد حسین، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب‌، جلد 2، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، 1373 ق.

-     نجفى، محمدحسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، جلد بیست و سوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.