دوره و شماره: دوره 79، شماره 89، بهار 1394، صفحه 1-150 
3. قلمرو نفوذ شرط فاسخ

صفحه 55-82

10.22106/jlj.2015.13355

عبدالله صدیقیان؛ جواد جعفری‌ندوشن


5. شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت

صفحه 105-122

10.22106/jlj.2015.13581

مجید عباس‌تبار فیروز‌جاه؛ علی روحی‌زاده کیکانلو