دوره و شماره: دوره 79، شماره 89، بهار 1394، صفحه 1-150 

پژوهشی

1. تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

صفحه 7-29

سید محمدتقی علوی؛ مرتضی اسدلو


3. قلمرو نفوذ شرط فاسخ

صفحه 55-82

عبدالله صدیقیان؛ جواد جعفری‌ندوشن


5. شرط تحدید زمانی اقامه دعوی مسئولیت

صفحه 105-122

مجید عباس‌تبار فیروز‌جاه؛ علی روحی‌زاده کیکانلو