دوره و شماره: دوره 81، شماره 100، زمستان 1396 
4. مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

صفحه 67-91

محمدجعفر حبیب زاده؛ محمود صابر؛ حسین سمیعی زنوز


6. وضعیت منافع عوضین پس از فسخ معامله در حقوق ایران

صفحه 119-145

غلامعلی سیفی؛ رسول بهرامپوری؛ حامد شریفی