بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شهر جدید پردیس

10.22106/jlj.2017.30583

چکیده

امروزه، بدون تردید، ادغام­ را باید در زمره یکی از مهم­ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه­ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می­نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت­های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام­ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می­دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام­ شناخته می­شوند.
به منظور اجرای کارآمد این سیاست­ها، در نظام­های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می­نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام­ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می­دهد، سیاست­های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام­ها خواهد بود. با وجود این، در نظام­های مختلف تجاری این سیاست­ها تفاوت­هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می­توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


-  صادقی مقدم، محمدحسن؛ غفاری فارسانی، بهنام، «روح حقوق رقابت»،مجله حقوقی دادگستری، شماره 73، 1390.

-      Balotti, Franklin; Finkelstein, Jesse, Delaware Law of Corporations and Business Organization, Wolters Kluwer, New York, 2011.

-      Bowman, Scott, Modern Corporation and American Political Thought, Library of Congress, New York, 1999.

-      Dabbah, Maher; lasok, Paual, Merger Cont World Wide, Cambridge University Press, New York, 2008.

-      Davies, Paul, Gowers Principles of Modern Company Law, Sixth Edition, Sweet and Maxell, London, 1997.

-      Decker, Chiristopher, Economic and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, 2009.

-      Elliot, Porter, Merger Control, Thomson Reuters, London, 2011.

-      Geradin, Damien, Competition Law and Regional Economic Integration, Library of Congress, New York, 2004.

-      Joelson, Mark, An International Antitrust Primer, Library of Congress, London, 2006.

-      Jones, Alison; Sufrin, Brenda, EC Competition Law, Third Edition, Oxford University Press, London, 2008.

-      Kokkoris, Loannis, Merger Contrrol in Europe, Routledge, New York, 2011.

-      Lindsay, Alister; Berridge, Alison, The EC Merger Regulation, Sweet and Maxwell, London, 2012.

-      Neumann, Manfred; Veigand, Jurgen, The International Handbook of Competition, Edward Elgar Publishing Limited, London, 2004.

-      Smitherman, Charles, Transatlantic Merger Cases, Cameron May L.T.D, London, 2007.

-      Vadapalli, Ravindhar, Merger, Acquisition and Bussiness Valution, Excel Book, New Dehli, 2007.

-      Van Gerven, Dirk, Cross-Border Merger in Europe, Volume 2, Cambridge University Press, 2011.

-      Wendt, Ida, EU Competition Law and Liberal Profession, Library of Congress, New York, 2003.

-      Wood, Robert, Antitrust Compliance Manual, Library of Congress, New York, 1995.

-      Zimmer, Daniel, The Goals of Competition Law, Ascola, New York, 2012.