دوره و شماره: دوره 79، شماره 92، زمستان 1394، صفحه 1-211 
4. چالش‌های فقهی- حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی

صفحه 79-97

سید علیرضا میرکمالی؛ محمدمهدی حسنی؛ سحر رجبی فرد