بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آمار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری استان کرمانشاه

چکیده

هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی مراجعان را دارا می‌باشد. به منظور راستی‌آزمایی این ادعا، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه‌گیری با طبقه‌بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به‌صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک‌نمونه‌ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده‌اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع شده است. در خاتمه راه‌اندازی ثبت کل جامع و اطلاع‌رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


-         اعظم‌آزاده، منصوره، «اشتغال زنان گرایش به کار و تئوری­های رضایت­مندی شغلی» فصلنامه بانوان شیعه، شماره 9، پاییز 1385.

-         افخمی، احمد؛ و مصطفی ترابی، «تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیکی (موردکاوی: بیمه اینترنتی ایران و البرز)» فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 25 و26، تابستان و پاییز 1390.

-         بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ و همکاران، «بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی» پژوهش­نامه مدیریت اجرایی، شماره 33، نیمه اول 1388.

-         رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، جلد اول، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1387.

-         رهنورد، فرج­اله؛ و داریوش محمدی، «ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران» پژوهش­نامه علوم انسانی واجتماعی (ویژه مدیریت)، شماره 27، زمستان 1386.

-         سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، «گزارش اجرای تصویب­نامه شماره 722/13مورخ22/4/81 شورای عالی اداری موضوع تحقق دولت الکترونیک»، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرکز توسعه و نوسازی اداری، مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، مهر1382.

-         سرداری، احمد؛ و حامد عظیم­زادگان، اصول و مبنای فناوری اطلاعات، همدان، نشر نورعلم، 1383.

-         سلیمان­نژاد، حمیرا، «بررسی رابطه بین استرس حرفه­ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان­های دولتی شهر ایلام سال80»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1383.

-     سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، «سند فرابخشی (ویژه) بهینه­سازی تشکیلات دولت و ایجاد دولت الکترونیک» دراجرای بند ز ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 1383.

-         صرافی‌زاده، اصغر، «سیستم­های اطلاعاتی مدیریت»، تهران، انتشارات ترمه، 1386.

-         عباسی، انیس؛ یزدانی، نگار؛ و محمدکریم بهادری، «بررسی نتایج طرح تکریم ارباب­رجوع در ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره 4، 1387.

-         غفاری، فرهاد؛ جعفری، پژمان؛ و اشکان امیرمدحی، «بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتری در عرصه بانکداری: مدل مقایسه­ای خدمات سنتی و الکترونیکی»، فصلنامه علوم و مدیریت ایران، شماره 24، زمستان1390.

-         مرکز آمار و انفورمانیک دادگستری کل استان قم، «راهنمای نرم افزار سیستم مدیریت پرونده قضایی»، قم، انتشارات نینوا، 1386.

-         مهرابیان، فردین؛ نصیری­پور، امیراشکان؛ و سیدجمال­الدین طیبی، «طرح تکریم ارباب­رجوع در بیمارستان­های آموزشی رشت»، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره57، بهار 1385.

-         مصطفی­نژاد، چیمن؛ حسنی، محمد؛ و ابوالفضل قاسم­زاده، «بررسی رابطه بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیأت­ علمی دانشگاه ارومیه»، اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 1391.

-         نوبخت، محمدباقر؛ و حمید بختیاری، دولت الکترونیک و امکان­سنجی استقرار آن درایران، انتشارات معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی (دفتر گسترش و تولید علم)، تهران، 1387.

-         یاراحمدی­خراسانی، مهدی، «سیستم مکاتبات بدون کاغذ و تسهیل فرآیند کسب کار در عصر دیجیتال»، مدیریت، شماره 136-135، 1387.

-         یزدان­نیا، رضیه، میراث رقمی (دیجیتال): از اتوماسیون اداری تا آرشیو ملی دیجیتال، گنجینه اسناد، دفتر دوم، تابستان 1388.

 

-          Garboua, Levy; and Claude Montmarquette, "Reported Job Satisfition: What Does it Mean?", C.R.D.E. Workin paper, University of Montreal, 1999.

-          Kagan, Andrew, "Information Technology Seen as Key to Productivity", Chemical Week, Vol. 55, Issue 2, 1994.

-          Locke, Edwin, The Nataure and Causes of Job Satistaction: Handbook of Indsterial and Organizational Psychology, Consulting Psychological Press, 1976.

-          McMurtrey, Mark; et al, "Job Satisfaction of Information Technology Workers: The Impact of Career Orientation and Task Automation in a CASE Environment", Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 2, 2002.

-          Mithas, Sunil; et al, "Effect of Information Technology Investments on Customer Satisfaction: Theory and Evidence", Ross School of Business Working Paper Series, Working Paper No. 971, 2005.