دوره و شماره: دوره 80، شماره 96، زمستان 1395، صفحه 1-227 
2. آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها

صفحه 37-58

محمد صالح ولیدی؛ علی نجفی توانا؛ سید مهدی احمدی موسوی


4. تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران

صفحه 79-103

محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه


6. اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران

صفحه 125-153

جعفر شفیعی سردشت؛ علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علی قانعی


7. ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری

صفحه 155-172

جواد صالحی؛ نریمان فاخری؛ حسین آل کجباف؛ مجتبی بابایی