دوره و شماره: دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 1-258 
6. نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم

صفحه 141-154

عادل ساریخانی؛ مریم سلطانی بهلولی