دوره و شماره: دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 1-280 
2. پیشگیری از بزه‌‌دیدگی جنسی در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 39-65

بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی


3. آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

صفحه 67-93

راضیه سبزه علی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری