دوره و شماره: دوره 82، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 1-1 
3. توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان

صفحه 51-74

10.22106/jlj.2018.33930

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


5. سردستگی در حقوق کیفری ایران

صفحه 99-121

10.22106/jlj.2018.33932

ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلی‎زاده


6. طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی

صفحه 123-150

10.22106/jlj.2018.33933

عبدالله شمس؛ ابراهیم تقی زاده؛ کامران میرحاجی