دوره و شماره: دوره 82، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 1-1 
3. توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان

صفحه 51-74

محمد نوروزی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده ثانی


5. سردستگی در حقوق کیفری ایران

صفحه 99-121

ابوالحسن شاکری؛ بهروز قلی‎زاده


6. طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی

صفحه 123-150

عبدالله شمس؛ ابراهیم تقی زاده؛ کامران میرحاجی


8. سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

صفحه 175-200

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن


9. روح قانون در حقوق ایران

صفحه 201-218

حسین مهرپور؛ سجاد صفری