اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی رشته حقوق تمام وقت دانشگاه پیام نور استان تهران

10.22106/jlj.2018.33931

چکیده

یکی از بحث­ هایی که در سال­ های اخیر به ­صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده ­های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم‌ٌبه به ­عنوان حق­ الوکاله خود می‌باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق ­الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این­گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به‌ حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه‌ها و برعکس، به ­دلیل مشکلات اخلاقی­ که منع فوق‎الذکر در کلیت جامعه موجب می­شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ­ای که برای وکلا به وجود می ­آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم‌ٌبه هیچ­ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ­ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.

کلیدواژه‌ها


-      دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چاپ پنجم، نشر میزان، 1394.

-      ـــــــــــــــ ، حقوق خانواده، چاپ سوم، نشر میزان، 1395.

-      ـــــــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، نشر میزان، 1395.

-      سمامی، عبدالله، تعیین حق الوکاله از مدعا به، مطلب بر گرفته از سایت:

http://vokalayeazadandish.com/index.php/samami/te/157-2014-07-03-11-13-05 , last visited: 2016/4/3

-      کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی ـ وثیقه‎های دین، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376.

-      Avocats : la convention d’honoraires est désormais obligatoire. Site: http://sosconso.blog.lemonde.fr/2015/09/09/avocats-la-convention-dhonoraires-desormais-obligatoire/Christophe De Backere en Nino De Lathauwer, Contingent.

-      Fees: Beyond the intuitive threat, Jura falconis Jg. 49, 2012-2013, nummer 1, pages 101-12

-      برگرفته از سایت:

https://www.law.kuleuven.be/jura/art/49n1/debackere_delathauwer.pdf

-      JuriSourcing, Honoraires d'avocats: Privilégier un honoraire fixe ou de résultats? Site: http://jurisourcing.com/? p=755.

-      Grosdidier, Pierre, Les avocats aux Etats-Unis, Haynes and Boone, LLP Houston, Texas Le 30 avril 2013. Available at: http://www.haynesboone.com/~/media/files/attorney%20publications/2013/lesavocatsauxetat sunis.ashx

-      Towns, William, Honoraires conditionnels aux États-Unis d’Amérique –égalité de chances pour tous? Available at: http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2010/01/article_0002.html