تسری موافقت‌نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

10.22106/jlj.2017.30580

چکیده

حقوق­دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت­نامه­ داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری­های بین­المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه­ قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت­نامه­ داوری را امضا ننموده­اند، مشاهده می­شود. قاعده­ استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل‌دهنده­­ «نظریه­ استاپل در توسعه­ قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال­ها است که در عرصه­­ داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده­ استاپل و نفوذ آن در داوری­های بین­المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده­ فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.

کلیدواژه‌ها


-      افتخار جهرمی، گودرز؛ شهبازی­نیا، مرتضی، «بررسی قاعده­ استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا»، مجله­ حقوقی بین­المللی، شماره­ 30، بهار 1383.

-      بجنوردی موسوی، سیدمحمد، قواعد فقهیه،انتشارات پژوهشکده امام خمینی، 1379.

-      حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، عناوین الاصول و قوانین الفصول، مؤسسه­ نشر اسلامی قم، 1417 ق.

-      خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1393.

-      طوسی، محمد، المبسوط، جلد 3، المکتبه المرتضویه، 1403 ق.

-   گایار، امانوئل، «قاعده­ استاپل یا منع تناقض­گویی به ضرر دیگری»، ترجمه و تلخیص ناصر صبح‌خیز، مجله­ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره­ 6، 1365.

-      مولودی، محمد؛ حمزه هویدا، مهدی، «ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 7، پاییز و زمستان 1391.

-      نراقی، احمد، عوائد الایام، جلد 1، مؤسسه­ نشر اسلامی قم، 1408 ق.

-      یزدی، عباس، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی چاپ سوم، رهنما، 1379.

-      Alanko, Karri, Arbitration and Non Signatory Beneficiaries, Binding Parties Who Agreed to Nothing, Master’s Thesis, University of Helsinki , 2014.

-      Born, Gary, International Commercial Arbitration; Commentary and Materials, 2nd Ed, Kluwer Law International Pub, 2001.

-      Ferrari, Franco; Kröll, Stefan, Conflict of Laws in International Arbitration, Walter de Gruyter, 2011.

-      Hosking, James, “The Third Party Non-Signatory's Ability to Compel International Commercial Arbitration: Doing Justice without Destroying Consent”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Volume 4, 2004.

-      MacHarg, Jeffrey; Bates, Albert, Non-Signatories and International Arbitration: Understanding the Paradox, Comparative Law Yearbook of International Business, 2007.

-      Martinez-Fraga, Pedro, the American Influences on International Commercial Arbitration: Doctrinal Developments and Discovery Methods, Cambridge University Press, 2009.

-      Mistelis, Loukas; Lew, Julian; Kröll, Stefan Michael, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003.

-      Pavic, Vladimir, Non-Signatories and the Long Arm of Arbitral Jurisdiction, Resolving International Conflict, Central European University Press, 2009.

-      Rodler, Irmgard Anna, When are Non-Signatories Bound by the Arbitration Agreement in international Commercial Arbitration? Master in International Law, University of Chile and University of Heidelberg, 2012.

-      Van den Berg, Albert, International Commercial Arbitration: Important Contemporary Questions, Kluwer Law International, 2002.