تأملی در راهکارهای برقراری موازنه حقوق طرفین قرارداد درحالت تورم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22106/jlj.2019.75733.1808

چکیده

تورُّم قیمت ها بر اجرای بسیاری تعهدات مالی درعقود معاوضی یا تعهدات مالی درعقود غیرمالی مانند مهریه و نفقه درنکاح تاثیرگذاراست. تورّم قیمتها گاه تعهدات راغیرممکن یا با تاخیرطولانی یا باعسرو حرج فراوان روبرو می سازد .ارائه راهکارها دراین شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءِ استفاده از حقّ متعهَّدٌ لَه ضروری است چون سوءِ استفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهَّدٌ لَه به استناد خیارتعّذُرتسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تاخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تاخیریافته؛ به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیرپاگذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر، فرق می کند چون نسبی بودن خاص علوم انسانی ازجمله علم حقوق است وعدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد .

کلیدواژه‌ها