تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22106/jlj.2019.61739.1401

چکیده

روش‌های جدید در حوزه‌ی باروری از قبیل روش‌ باروری داخل رحم و یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوقدانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش‌ها متولد می‌شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می‌شود(تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است . مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش‌ها حاصل می‌شود زیرا قانونگذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می‌آورد. درصورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد در این صورت نیز فرزند ایرانی است امّا در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی، فرزند غیرایرانی است.

کلیدواژه‌هادوره 83، شماره 106
تابستان 1398
صفحه 1-1
  • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1396