مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه فقه و حقوق مؤسسه آموزش عالی تابران

10.22106/jlj.2019.89014.2223

چکیده

فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بین‌المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به‌عنوان متهم و نه محکومٌ‌علیه در پرونده حضور دارد و از‌این‌رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد.
مبانی فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین‌المللی و مقررات مختلف، یافت می‌شود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به‌طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم‌سویی قانون‌گذار ایران، به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فارسی

 • آخوندی، محمود (1390)، آیین دادرسی کیفری، مباحث کاربردی حقوق، چاپ دوم، جلد ۵، تهران، نشر طبع و نشر.
 • بابایی، محمد علی (1390)، جرم شناسی بالینی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 • پاک‌نهاد، امیر (139۴)، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 • جعفریان سوته, سید حسن (۱۳۹۴)، «از عدالت کیفری امنیت مدار تا عدالت کیفری کرامت مدار (علل، راهکارها)»، پژوهش‌های حقوق کیفری، دوره 1، زمستان، شماره ۱.
 • خالقی، علی (1388)، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
 • خالقی، علی (1393)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری،چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.
 • رجب، محمدعلی (۱۳۹۶)، «اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران»، مجله حقوقی داگستری، سال هشتاد و یکم، تابستان، شماره 98.
 • رهامی، محسن (1387)، جرائم بدون بزه دیده، با همکاری دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و دکتر علی‌مراد حیدری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 • زراعت، عباس (1393)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشرمیزان.
 • غلامی، علی و پیمان حسنی (139۶)، راهبردهای کاهش جمعیت کیفری زندانها، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
 • کسن، موریس (138۵)، اصول جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق، تهران: نشر دادگستر.
 • منصورآبادی، عباس (۱۳۹۱)، «مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش‌های حقوقی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 22.
 • نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1388)، «رویکرد جرم‌شناختی قانون «حقوق شهروندی»، (درباره رابطه آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی)»، مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران: نشر گرایش.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (139۶)، «گفتمان سیاست جنایی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، در: حج اندیشه هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان-مجموعه مقالات یادنامه علمی مهاجر الی الله استاد شهید دکتر حاج ناصر قربان نیا، چاپ دوم، قم: انتشارات دانشگاه مفید قم.
 • نیازپور، امیرحسن (1390)، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران: نشرمیزان.

غیرفارسی

 • Barton L. Ingraham (2007), The Structure of Criminal Procedure, Laws and Practice of France, the Soviet Union, China, and the United States, Greenwood Press: New York.
 • Bibas, Stephanos, (2003), “The Real-World Shift in Criminal Procedure. Journal title”, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume, 93. Issue, 2-3, Spring
 • Bradley, M., Craig (2009), the Failure of the Criminal Procedure Revolution, University of Pennsylvania Press. Place of publication, Philadelphia.
 • Carlton, Bailey (2015), Criminal Procedure, Model Problems and Outstanding Answers, Oxford University Press, England.
 • Communication No. 458/1991, A.W. Mukong v Cameroon (Views adopted on 21 July 1994), in United Nations doc. GAOR, A/49/40(vol. II)
 • Dripps, Donald A (2010), “Constitutional Theory for Criminal Procedure, Dickerson, Miranda, and the Continuing Quest for Broad-but-Shallow”, William and Mary Law Review, Volume, 43. Issue, 1 Publication date
 • Fatic, Aleksandra (1995), Punishment and restorative crime handling, Aveburg Pub, Sydney
 • Fletcher, George’s (2006), With Justice for Some, Victims' Rights in Criminal Trials, Addison-Wesley Pub. Co., Reading, MA.
 • Jawjeong Wu (2011), Citizenship Status, Race, Ethnicity, and Their Effects on Sentencing, LFB Scholarly, El Paso, TX.
 • Richard S. Frase (2013), Just Sentencing, Principles and Procedures for a Workable System, Oxford University Press, New York.
 • David J. A. Cairns, A. W. Brian Simpson (1999), Advocacy and the Making of the Adversarial Criminal Trial, 1800-1865, Oxford University, Oxford.
 • Stuart S. Nagel (1972), “The Rights of the Accused in Law and Action”, SAGE Criminal Justice System Annuals (Book 1), E SAGE Publications, Inc; 1 edition