مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان