مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان