دوره و شماره: دوره 71، شماره 59، تابستان 1386، صفحه 1-216