دوره و شماره: دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 1-206 

پژوهشی

1. پیشگیری اجتماعی از فساد

صفحه 25-46

سیدمحمد معصومی