دوره و شماره: دوره 71، شماره 61، زمستان 1386، صفحه 1-206