نقد وبررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

قاضی ویژه ی جرایم رایانه ای دادسرای عمومی و انقلاب مشهد