قانون تجارت الکترونیک و نوآوری های آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی