دوره و شماره: دوره 71، شماره 60، پاییز 1386، صفحه 1-180 

پژوهشی

1. تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی

صفحه 13-29

حسین اعظمی چهاربرج؛ یاور افضلی


8. نظریه ی حق

صفحه 137-180

علی شایان