کارکرد دادسرا در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در کاهش جمعیت کیفری زندان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

معاون پیش گیری از جرم و عفو و بخشودگی و سجل کیفری دادسرای عمومی انقلاب یاسوج