نگاهی به ماده واحده ی قانون اصلاح ماده ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب