تحلیل دستورالعمل نحوه ی احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح مصوب 1/9/1384

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 9 (فرودگاه مهرآباد)