نقدی بر مسؤولیت سردفتران اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

سردفتر اسناد رسمی