قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد