انجمن معتادان گمنام؛ ازمنظر عدالت ترمیمی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران