تحقیق در جرایم منافی عفت (تحلیل تبصره ی ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مهریز