جرم اقتصادی و کنترل آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز