تحلیل قراردادهای واگذاری موقت اراضی ملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)، تهران، ایران

چکیده

واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش‌بینی‌شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می‌پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. واگذاری‌ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام می‌شود. طرفین قرارداد از یک‌سو مدیر جهاد کشاورزی استان به‌عنوان نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویت‌های مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجارۀ عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره می‌بایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت‌اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز می‌تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهم‌ترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Temporary assignment of national lands Contracts

نویسندگان [English]

  • kadijeh mozafari 1
  • Alireza Izadi fard 2
1 Assistant Professor of Law, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Master of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University (North Tehran Branch), Tehran, Iran
چکیده [English]

The assignment of national lands is provided in Iranian law in two definitive and temporary forms. The land is temporarily assigned in the form of a contract between the Ministry of Agriculture and eligible applicants. The contract has a definite form approved by the Cabinet of Ministers. Contracts are made in the form of a lease contract and in accordance with specific procedures such as formality and compliance with a specific form. The parties to the contract are the agricultural director of the province as a representative of the Ministry of Agriculture and, on the other hand, applicants with special general conditions and legal priorities. In addition to paying a fare, the tenant must execute a draft plan on rental land. In addition to land delivery, the landlord should provide the tenant with the conditions for issuing the document. Violation of the tenant will be result in the termination of the rental agreement. In the event of a landlord's violation, the tenant will first demand the coercive and terminate the contract in case of compulsory issuance. Objections to decides of the supervisory board and third party claims of land assigned are the most significant disputes arising from the implementation of the contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assignment of National Land
  • Contract of Assignment
  • Land Leasing
  • Ministry of Agriculture
دوره 86، شماره 117
فروردین 1401
صفحه 321-342
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 15 مرداد 1400