تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل هزینه - فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر روش اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق‌دانان می‌آید. این مهم در تحلیل نظام کپی‌رایت نیز به صورت معنی‌داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده است تا از یک‌ طرف مهم‌ترین آسیب‌های توسعه کپی‌رایت مانند رانت‌جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی‌رایت همچون بهره‌وری، تجاری‌سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می‌شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی‌رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی‌رایت بر مضرات آن پیشی می‌گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی‌رایت به‌ویژه در سال‌های اخیر سریع بوده است؛ به گونه‌ای که به‌سختی می‌توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی‌رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می‌تواند بهره‌وری کپی‌رایت را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها