«دعاوی مرتبط» و ناکارآمدی مقررات مرتبط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دعوایی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان رسیدگی خود علیه طرف مقابل طرح می‌کند، دعوای مرتبط نامیده می‌شود. این دعوا در صورتی که با دعوای در جریان رسیدگی ارتباط کامل داشته باشد، با هدف اجرای صحیح عدالت و احتراز از صدور آرای متعارض، همراه با دعوای اخیر، به آن رسیدگی می‌شود. با توجه به آرای صادره در دعاوی مرتبط «ابطال مالکیت خوانده نسبت به سه دانگ مشاع یک ملک» و «مطالبه‌ی اجرت‌المثل شش‌دانگ آن ملک»، مشخص می‌شود که مقررات آیین دادرسی ایران از جهات متعددی فاقد راه‌حلی قابل اتکا برای رفع تعارض میان آرای قطعی است. از این رو، تبیین روش تجمیع این دعاوی در یک دادگاه در لحظه‌ی تقدیم دادخواست و جریان رسیدگی و استفاده از طرق شکایت از آرا و حتی یافتن راه‌حلی برگرفته از قانون اجرای احکام مدنی، موضوع نوشتار حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Related Actions and Insufficiency of Related Rules

نویسنده [English]

  • Hasan Mohseni
چکیده [English]

An action that one of the litigants proceeds against another litigant during a proceeding is related action. If this action has perfect relation by that action which is in course of proceeding, proper administration of justice and preventing to issuing paradoxical judgments requires to ruling all of them in one proceeding as one case. In these two cases: “annulling the title of defendant in half of portion” and “demanding remuneration for total portion” we can see that Iranian procedural laws cannot suggest any reliable solution for solving the paradox between their final judgments. Therefore, how we can collect these actions at pleading stage, in during the proceeding and in using the way of attack against judgments (reviewing stage) and even if in execution of judgments and finding a solution in Civil Enforcement Law is the main subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related Actions
  • Perfect Relation
  • Court with the Same Degree
  • Exceptions
  • Related Case
  • Way of Attack against Judgments
الف: فارسی
1- باقری، غلامرضا، «دعاوی مرتبط در حقوق ایران»، تهران: جنگل جاودانه، چاپ نخست، 1389.
2- بهشتی، محمدجواد؛ مردانی، نادر، «آیین دادرسی مدنی»، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ نخست، 1385.
3- جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، «ایرادات، در: دانشنامه حقوقی»، جلد اول، تهران: امیرکبیر، چاپ نخست، 1376.
4- خدابخشی، عبدالله، «مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی»، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، 1390.
5- شمس، عبدالله، «آیین دادرسی مدنی»، جلد اول، تهران: دراک، چاپ بیست و یکم، 1388.
6- شمس، عبدالله، «آیین دادرسی مدنی»، جلد سوم، تهران: دراک، چاپ پانزدهم، 1387.
7- صدرزاده افشار، سیدمحسن، «آیین دادرسی مدنی و بازرگانی»، تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ نهم، 1385.
8- غمامی، مجید؛ محسنی، حسن، «آیین دادرسی مدنی فراملی»، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، 1390.
9- غمامی، مجید، «دعوای متقابل»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‌ی 66، زمستان 1383.
10- کاتوزیان، ناصر، «اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی»، تهران: میزان، چاپ ششم، 1386.
11- کریمی، علی‌اصغر، «تجمیع دعاوی مرتبط و لزوم رسیدگی به آنها در دادگاه واحد»، فصلنامه‌ی دیدگاه‌های حقوقی، شماره‌های 10 و 11، تابستان و پاییز 1377.
12- متین دفتری، احمد، «آیین دادرسی مدنی و بازرگانی»، جلد دوم، تهران: مجد، چاپ ششم، 1378.
13- محسنی، حسن، «ادارۀ جریان دادرسی مدنی، بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی»، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، 1389.
14- محسنی، حسن، «آیین دادرسی مدنی فرانسه»، با دیباچه و مقدمه‌ی دکتر عباس کریمی و پروفسور لوئیک کادیه، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1391.
15- مقصودپور، رسول، «دعاوی طاری و شرایط اقامه آن»، تهران: مجد، چاپ نخست، 1389.
16- مهاجری، علی، «آیین قضاوت مدنی»، تهران: فکرسازان، چاپ سوم، 1385.
17- مهاجری، علی، «مبسوط در آیین دادرسی مدنی»، جلد اول، تهران: فکرسازان، چاپ نخست، 1388.
18- نهرینی، فریدون، «اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضائیه»، تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1390.
19- واحدی، جواد، «دعوای متقابل»، مجله‌ی حقوقی و قضایی وزارت دادگستری، شماره‌ی 2، 1370. 
ب: فرانسوی
1- Code de procédure civile, 2011, Par Loïc Cadiet, Paris, Litec.