دوره و شماره: دوره 76، شماره 77، بهار 1391، صفحه 1-213 

پژوهشی

1. ارائه‌ی معیار تشخیص جرایم ناتمام

صفحه 9-33

محمدجواد فتحی؛ حامد رهدارپور؛ فرهاد چنگایی