دوره و شماره: دوره 76، شماره 78، تابستان 1391، صفحه 1-246 
4. حملات سایبری و حقوق بین‌الملل

صفحه 115-145

علی قاسمی؛ ویکتور بارین جهاربخش