دوره و شماره: دوره 76، شماره 79، پاییز 1391، صفحه 1-263 
6. نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین

صفحه 155-178

سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی


8. مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی

صفحه 213-238

علی فرخی نیا(فرخ شه)؛ جعفر صادق منش