استنکاف مقامات اداری از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ‌عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف بایدگفت: «هرگونه خودداری یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل یا ترک فعل، نسبت به اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قرار دستور موقت است که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم‌علیه، محقق می گردد. این تخلف معمولاً توسط بالاترین مقام دستگاه ارتکاب یافته و مقید به نتیجه است». نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسله مراتب قانونی»، گستره آن را تعیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، 2جلد، ج اول، میزان، 1379.

ـ امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری، میزان، چاپ دوازدهم، 1389.

ـ تنگ، آندره، حقوق ایالات متحده امریکا، ترجمه سیدحسین صفایی، مؤسسه حقوق تطبیقی، چاپ دوم، 1358 .

ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه­ی حقوقی، امیرکبیر، چاپ پنجم، 1376.

ـ دفتری، متین، «از شورای دولتی تا دیوان عدالت اداری»، مجله حقوق اساسی، شماره 9، 1387.

ـ درگفت و گوی حجت الاسلام رازینی، «تشریح ویژگی های قانون جدید دیوان عدالت اداری»، مجله کانون، دوره دوم 1385.

ـ دلاوری، محمد رضا، شرح وتحلیل قانون دیوان عدالت اداری، جنگل، 1390.

ـ رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری1، میزان، 1385

ـ رضائی زاده، محمد جواد، محاکم اداری فرانسه و صلاحیت آن­ها در رسیدگی به دعاوی اداری، مدیریت،1384.

ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات، فیض، 1377.

ـ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 2جلد، ج دوم، دراک، چاپ چهاردهم،1390.

ـ شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری، 2جلد، ج دوم، روزنامه رسمی کشور، 1375.

ـ صدرالحفاظی، سیدنصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، شهریار، 1372.

ـ قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته­های حقوق اساسی، میزان، چاپ چهلم،1390.

ـ کشوری، عیسی، صلاحیت ها واستثنائات وارد بر صلاحیت دیوان عدالت اداری، نشریه پیام آموزش، 1382، شماره 1.

ـ محمودی، جواد، «ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن»، مجله حقوق اساسی، 1385، شماره 6 و 7.

ـ مصالحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرای دیوان عالی کشور، آریان، 1379.

ـ مقصودپور، رسول، نقد و بررسی لایحه دیوان عدالت اداری، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، شماره 36 و 37، 1384.

ـ نجابت­خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، جنگل، 1390.

ـ نصیریائی، سعید، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، سکه،1377.