منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد