بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوه شگاه صنعت نفت