اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه