عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ارومیه

2 استادیار حقوق دانشگاه ارومیه

10.22106/jlj.2020.99325.2490

چکیده

یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی و روانی زیان دیده و هم در بهبود روابط وی با وارده کننده زیان دارد. در حقوق ایران این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، وارد کننده زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با این وجود، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مورد توجه قرار نگرفته است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته اند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان دیده و اثراتش بر رفتار واردکننده زیان و فرایند آن در دادگاه ها، مطالعه می کنیم. به عنوان نتیجه می توان گفت که از طرفی، قانونگذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویه قضایی تاکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضاء به عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی حکم دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات