پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

علنی‌بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه‌ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی‌رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی‌بودن دادرسی به حساب می‌آید. اما در کنار این موضوع در دهه‌های اخیر با رشد رسانه‌های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر می‌رسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانی‌های عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تأمین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حدِ فرایند رسیدگی دادگاه‌های کیفری می‌تواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانه‌ها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاع‌رسانی توجه شود. 

کلیدواژه‌ها


-   فارسی

- امیدی، جلیل و سمیه نیکوئی؛ «تعریف و مبانی علنی‌بودن دادرسی کیفری»، مدرس علوم انسانی، ش 58،1387.

- روزنامه ایران،1/3/1393.

- روزنامه شرق، 09/05/1390.

- صالحی، جواد؛ «حق متهم در برخورداری از مؤلفه­های دادرسی عادلانه»، مجله اصلاح و تربیت، ش 97،1389. 

- ماری، فیلیپ؛ «کیفر و مدیریت خطرها: به سوی عدالتی محاسبه­گر در اروپا»، ترجمه: حسن کاشفی اسماعیل­زاده، مجله حقوقی دادگستری، ش 48 و 48،1383.

- محمودی جانکی، فیروز و محسن مرادی حسن­آباد؛ «افکار عمومی و کیفرگرایی»، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، ش دوم،

- مرادی حسن­آباد، محسن؛ بررسی تأثیر افکار عمومی بر ابقا یا الغای مجازات اعدام در غرب، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1390.

- نیکوئی، سمیه؛ «الزامات علنی‌بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه»، مجله حقوقی دادگستری، ش 56 و 57، 1385.

- وایت، راب و هینز فیونا؛ جرم و جرم­شناسی، ترجمه: علی سلیمی، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه،1388.

 

-     انگلیسی

 - Carlisle Jay C, "An open courtroom: should cameras be permitted in New York State courts?", Pace Law Review, Vol 18, 1998.

- Hough Mike and Roberts Julian v , "Sentencing trends in Britain, Punishment and Society", Vol 1(1).

-Hutton, Eric,"Cameras in the courtroom: a comprehensive examination", Internet Journal of Criminology, 2009.

-Julian, V. Robert et al,Penal Populism and Public Opinion: lessons from five countries, Oxford University Press, New York, 2003.

-Lambert, Paul, "Television Courtroom Broadcasting and Eye Tracking: An Irish Solution to the U.S. Supreme Court Research Challenge?"Irish Journal of Legal Studies, Vol.2(2) , 2011.

-Ministry of justice , Proposals to allow the broadcasting, filming and recording of selected court proceedings, available at: http://www.official-documents.gov.uk, 2012.

-Nasheri, Hedieh," Crime and justice in age of court TV, LFB Scholarly publishing LLC", New York, 2002.

-Summers, Sarah, Fair trial: The European Criminal Procedural Tradition and The European Court of Human Rights, Hart publishing, Oxford and Portland, Oregon ,2007.

-The judicial office for Scotland, Cameras and live text-based communication in the Scottish courts: a consultation, available at:www.scotland-judiciary.org.uk,2013.

-Youm, Kyu Ho, "Cameras in the Courtroom in the Twenty-First Century: The U.S. Supreme Court Learning From Abroad?", Brigham Young University Law Review, 1998.

 

http://news.sky.com/info/supreme-court

http://aftabnews.ir/vdcftjde.w6dttagiiw.html