پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران