طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

چکیده

فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود؛ امری که از آن با عنوان طواری دادرسی یاد می‌شود. در این میان طواری اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله، مشتمل است بر طواری مربوط به مقر، مقرٌبه و طواری مربوط به مقرٌله. سهم طواری مربوط به مقرٌبه به جهت شائبه‌ی امری بودن ضابطه‌ی ایرادات بیش از موارد دیگر است؛ هرچند این امر به معنی کمرنگ شدن نقش اصحاب دعوا نمی‌باشد. پذیرش این ایرادات که نمی‌توان آن‌ها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است.

کلیدواژه‌ها


1. اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1405 هـ.ق.

2. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ پنجم، 1342.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1383.

4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، سیستم‌شناسی در علم حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اوّل، 1386.

5. حسینی، سیدمحمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387.

6. حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرائع الاسلام، جلد سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1368.

7. زراعت، عباس، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1379.

8. دهخدا، علی‌اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.

9. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران، انتشارات دراک، چاپ چهارم، 1384.

10. صدرزادۀ افشار، سیدمحسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم، 1382.

11. عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات کسری، چاپ سوم، 1381.

12. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اوّل، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1387.

13. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ شانزدهم، 1381.

14. کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1386.

15. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360.

16. مکی، محمدبن جمال الدین (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، جلد سوم، قم، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اوّل، 1414 هـ.ق.

17. نوروزی، رحمت‌الله، جنبه‌های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر، چاپ اول، 1386.

18. واحدی، قدرت‌الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1379.